เกี่ยวกับเรา

00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมลาภ ทรานสปอร์ด
เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน จำนวน 2 คน คือ นายอมร เจริญแพทย์ และนางมณฑา เจริญแพทย์ เริ่มต้นให้บริการรถบัสพัดลมชั้นครึ่ง จำนวน 5 คันกับทาง บริษัท ซูมิโตโม รัมเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด (SUMITOMO RUBBER (THAI-LAND)CO.,LTD.) จนถึงปัจจุบัน
01 03
02 04